رینیت آلرژیک یک بیماری است که در اثر واکنش جسم خارجی بدن به برخی از موادی که از طریق هوا می‌خوریم ایجاد می‌شود و باعث افزایش آنتی‌بادی‌ها علیه آلرژن و واسطه‌هایی مانند هیستامین می‌شود. این

read more