خواب را می توان به عنوان شکلی از رفتار مغزی تعریف کرد که در آن ارتباط ما با محیط قطع می شود و عملکردهای بدن ما متفاوت است. این برای بدن ضروری است، اگرچه از فردی به فرد دیگر متفاوت است، اما به طور متوسط ​​حدود 7-8 ساعت طول می کشد.

read more