+905453120707 info@opdrhakanyuksel.com
چه چیزی باعث کم شنوایی ناگهانی می شود؟ چگونه درمان کنیم؟
اکتبر 28, 2023

دکتر. ozbarsut

این بیماری در عرض سه روز رخ می دهد و با بیش از 30 درصد از دست دادن شنوایی در سه فرکانس متوالی پیشرفت می کند.

معمولاً بعد از 40 سالگی دیده می شود و تفاوت جنسیتی قابل توجهی وجود ندارد. موفقیت موثر در درمان ارتباط مستقیمی با مراجعه بیمار به پزشک دارد و در بیمارانی که زود تشخیص داده می شوند، موفقیت بیشتر است.

رفتار

درمان هایی که عموما در حالت دراز کشیدن انجام می شوند و جریان خون گوش داخلی را افزایش می دهند بهترین جایگزین هستند.حمایت از این درمان با اکسیژن درمانی هایپرباریک بهترین جایگزین امروزه است.